O KRS
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest pewnego rodzaju bazą danych powszechnie udostępniającą informacje o statusie prawnym, sytuacji finansowej zarejestrowanego podmiotu oraz sposobie jego reprezentowania.

KRS działa od dnia 1 stycznia 2001r. – został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zastąpił poprzednio istniejący Rejestr Handlowy. Prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz wybrane sądy rejonowe.

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z trzech osobnych rejestrów:
  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.
Poza podstawowymi informacjami zarejestrowanego podmiotu KRS zawiera także: informacje o zaległościach podatkowych i celnych, zaległościach wobec ZUS, wierzycielach oraz wysokości niespłaconych wierzytelności.